top of page
Unicef wash bild.JPG

VÅRA SAMARBETS-PARTNERS

Under de 10 år som gått sedan stiftelsen skapades har vi arbetat med alla typer av samarbetspartners och projekt. Vi är stolta över alla organisationers engagemang att lösa kritiska problem i våra samhällen samt förbättra situationen för människor. 

Nuvarande samarbetspartners

Collective Impact Logo Green-Blue RGB.png
HM ny logo.jpg

Tidigare samarbetspartners och projekt

Vi har drivit många framgångsrika projekt tillsammans med UNICEF Finland och har även haft förmånen att arbeta tillsammans med våra familjeföretag, andra stiftelser och andra familjer. Här är några exempel på sådana projekt:

PROJEKT SOM TIDIGARE STÖTSS I FINLAND

 

Eva Ahlströms stiftelse har stött Stationens Barn och SOS Barnbyar Finland i deras arbete i Finland. Stationens Barn arbetar förebyggande för att skapa en sund dialog mellan ungdomar och vuxna. Huvuduppdraget för Stationens Barn är att stödja en säker uppväxt för barn och ungdomar, möjliggöra deras egen och deras familjers välbefinnande samt förhindra socialt utanförskap. Organisationen driver projekt såsom Ungdomscaféet Walkers.  

 

SOS Barnbyar hjälper de mest utsatta barnen och ungdomarna i Finland – samt i världen – och arbetar för att förbättra situationen för barnfamiljer. De strävar efter att ge alla barn möjlighet att ha en så normal barndom som möjligt i en familj och i en trygg miljö.

 

Dessutom har stiftelsen stött arbetet mot våld i hemmet samt diakonalt arbete i Finland genom investeringar till organisationer såsom Folkhälsan (www.folkhalsan.fi), skyddshem i Björneborg och Helsingfors (www.ensijaturvakotienliitto.fi) och Norrmarks församling.

PROJEKTTVÄTT (Vatten, Sanitet & Hygien) I MADHYA PRADESH,

INDIEN 2011-2014  

Eva Ahlströms stiftelse tillsammans med UNICEF Finland och Lindström Ab, stödde UNICEF Indien för att stärka och skala upp programmet WASH in School i delstaten Madhya Pradesh. UNICEF gav tekniskt stöd till delstadsregeringen i Madhya Pradesh för att påskynda rättvis och hållbar tillgång till och användning av säkra vatten- och sanitetsanläggningar i skolor, i kombination med att införa viktiga hygienvanor.  

 

Innovativa WASH in Schools-metoder som demostrerades i 150 skolor och Anganwadi-center i form av "exemplariska WASH-skolor" gagnade cirka 25 000 skol- och förskolebarn samt omkring 15 000 familjer. Dessa uppvisningar användes mycket framgångsrikt som en form av lärande för att få delstadsregeringen att skala upp WASH in Schools i delstaten med hjälp av sina egna resurser och institutionella mekanismer. De positiva resultaten av av detta projekt är inte enbart tydliga i de 150 utvalda skolorna utan även  i en mycket större omfattning på delstatlig nivå. Detta projekt har haft en enorm effekt på delstatens prioritering att skapa en hälsosam lärande miljö i sina skolor. Det banade vägen för en effektiv implementering av barnvänliga delar av WASH (i enlighet med lagen om rätten till utbildning) i hela delstaten.  Dessutom har det nuvarande projektet med stöd av Finlands UNICEF-kommitté bidragit till att öka antalet barn som studerar i utvalda projektskolor  (baserat på en fältrapport tillhandahållen av Guna och Shivpuri), i synnerhet vad gäller unga flickor när de når puberteten, so ett resultat av de förbättrade, funktionella, barnvänliga och könsanpassade WASH-anläggningarna. Denna modell har mötts med mycket stor uppskattning från Indiens centralregering som har uppmanat alla delstater att kopiera denna.  Delstatsregeringen i Madhya Pradesh budgeterade därefter 102 miljoner dollar till en implementering som skulle gagna 10 miljoner barn.

Wash 3.JPG
wash 2.JPG

VATTEN OCH SANITATIONSPROJEKT (WASH) I RAJASTHAN, INDIEN 2014–2017

WASH-projektet infördes i form av ett försök i 750 skolor i två regioner, Udaipur och Dungarpur. 93 000 barn från 30 000 familjer gagnades av detta, inklusive tiotusentals lärare. Denna modell har även kopierats av andra regionala myndigheter där ytterligare 28 000 barn kom att nås. WASH-projektet i Rajasthan samt de positiva resultaten av detta har övertygat de lokala myndigheterna att hittills bidra med över 4 miljoner dollar (2015) till att introducera modellen i andra skolor i regionen. Premiärminister Narendra Modis kampanj ”Clean India – Clean Schools” innefattar liknande mål och förhoppningen är att omkring 60 000 skolor i Rajasthan kommer at kunna dra nytta av WASH-paketet bestående av hygienutbildning, toaletter, rent vatten och vattenställ.  Eleverna får sedan i uppgift att sprida vidare denna kunskaper till sina familjer och lokalsamhällen. Detta har visat sig vara det mest effektiva sättet att sprida kunskap. Eva Ahlströms stiftelse kunde bidra till detta projekt tack vare en öronmärkt donation motsvarande sammanlagt 200 000 euro från Ahlström-Munksjö Abp under perioden 2014-2017.

HAND I HAND-PROJEKTET I ODISHA, INDIEN 2015-2017

Detta projekt har fokuserat på byn Bhasma i distriktet Sundargarh i regionen Odisha. Det övergripande målet med projektet har varit att förbättra livet för byns nästan 5 000 invånare genom ett så kallat Village Uplift Program. Detta program syftar till att avskaffa barnarbete genom att övertyga föräldrar om vikten av att skicka sina barn till skolan för att därmed säkerställa en bättre framtid. Projektet ger även byborna utbildning i affärersverksamhet, ekonomi och marknadsföring samt ger dem även tillgång till mikrolån. Det är mest kvinnor som får denna typ av hjälp för att starta små familjeföretag. Andra aktiviteter som ingår i Village Uplift Program inkluderar hälsokontroller, utbildning i grundläggande hygien samt information om medborgares rättigheter.

Projektets övergripande mål hare varit att förbättra livet för byns knappt 5 000 invånare. Lokalinvånare har rekryterats och utbildats till volontärer för att driva utvecklingen framåt när projektet har avslutats. Projektet genomfördes tack vare en öronmärkt donation motsvarande omkring 25 000 € från Ahlström-Munksjö Abp.

Hand-in-Hand-Magnus-Wennman-2.jpg
vietnam-kuva800.jpg

HAPPY-PROJEKTET FÖR FUNKTIONISKA BARN I VIETNAM 2016-2019

August Ludvig Hartwalls stiftelse, Eva Ahlströms stiftelse och familjen Paulig stödjer UNICEFs arbete med funktionsnedsatta barn i Vietnam genom en ”Inkluderande utbildning för funktionsnedsatta barn i Vietnam”. Projektet pågick i tre år och kostade 35.000 euro per år per bidragsgivare, vilket totalt uppgick till 105.000 euro per år. UNICEF:s främsta mål i sitt arbete med funktionsnedsatta barn är att säkerställa en så tidig diagnos som möjligt för barn med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Barnens första år samt skolutbildning bör vara av hög kvalitet, stöd bör göras tillgängligt för alla och så många barn som möjligt bör ha tillgång till en inkluderande utbildning för att kunna utvecklas till produktiva samhällsmedlemmar.

Ett viktigt mål är att motverka stigmatiseringen av fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Många vietnameser anser att funktionsnedsättningar är ett straff och ett tecken på att personen har gjort något fel i ett tidigare liv, vilket i sin tur leder till att funktionsnedsatta personer i stor utsträckning stigmatiseras. Som ett resultat av detta exkluderas funktionshindrade personer ofta från samhället, går inte i skola och är inte välkomna vid familjesammankomster. Genom bättre information och förbättringar i lagstiftningen hoppas man att det vietnamesiska samhället i stort kommer att bli mer inkluderande. Den officiella statistiken över personer med funktionshinder i Vietnam är begränsad och omfattar inte ett antal inlärningssvårigheter eller försenad utveckling. Endast barn under 16 år ingår i statistiken över barn. Trots den smala definition ligger andelen funktionshindrade personer i Vietnam över genomsnittet. En bidragande faktor är den giftiga substansen Agent Orange som USA använde sig av under Vietnamkriget. Detta gift orsakar hälsoproblem för ett stort antal generationer.

bottom of page